IBBFF Judges & Judging Criteria

1-: IBBFF JUDGES

A- International Judges

Mr. GS Nayak, Odisha 

Mr. Anurag Chaudhary, UP

B- National Judge

Mr.RL Thiruvengadam, Tamilnadu 

Mr. KR Chatterjee, W.Bangal

Mr. Arvinder Singh, Punjab 

Mr. Sangram Bezbaruah, Assam 

Mr. Pinakin Trivedi, Gujarat 

Mr. Rajendra Parmar, Gujarat 

Mr. Anil Sharma, Haryana 

Mr. Ramesh Yadav Sheru, Haryana 

Mr. Gotam Kale

Mr. SK Mohanty, Odisha 

Mr. Santosh Mohanty, Odisha 

Mr. Durgadas Chaterjee, W.Bangal

Mr. Prathi Raj Desh, Odisha 

Mr. Salil Barman, W.Bangal

Mr. Santosh Kumar, Bihar 

Mr. Parminder Singh Chenna, Punjab 

Mr. Ranbir Singh Sani, Punjab 

Mr Shahbaz Khan, HP

Dr. Yatendra Sharma, UP

Mr. TS Solomon, AP

Mr. Tanveer Khan, Karnataka 

Mr. Indermohan Singh, Delhi 

Mr. VB Nageshwar Rao, AP

Mr. Viran Dhir, Punjab 

Mohd. Akhtar Abdali, Punjab 

Mr. B.Surinarayana, AP

Mrs. Hema Trivedi, Gujarat 

Mr. Mangesh M Bhendeker, Vidharbha 

Mr. Sunny Prayodeep, UP

2-: JUDGING Criteria